Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacyverklaring van Jussage

Jussage is een massagepraktijk voor diverse soorten massages.

Contactgegevens:

Adres: Hermanawei 1, 9047JA, Minnertsga, Friesland

website: www.Jussage.nl

e-mail: info@jussage.nl

Telefoonnummer: 0614 703 570

Jussage vraagt bij het maken van een afspraak naar uw volledige voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.

Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt er een intake gesprek gehouden, waarbij naar uw (medische) persoonsgegevens wordt gevraagd. Dit is een voorwaarde om de behandeling goed op uw situatie af te kunnen stemmen.

Een overzicht van de gegevens die ik van u kan vragen:

Voornaam en achternaam

Adresgegevens

Geboortedatum

Burgerlijke staat

Telefoonnummer

E-mailadres

Beroep en werkomstandigheden

Sport/hobby’s

Bijzonderheden gezondheid

Jussage verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om de behandeling goed op uw situatie af te kunnen stemmen en om op een verantwoordelijke en veilige manier een behandeling te kunnen geven.

Om een mogelijke relatie te kunnen leggen tussen uw klachten en de oorzaak ervan.

Om contact te kunnen leggen in verband met een te maken of ingeplande afspraak.

Voor het afhandelen van de betaling.

Voor het verzenden van de toekomstige nieuwsbrief.

De persoonsgegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming niet aan derden verstrekt, behoudens onder speciale omstandigheden waarin moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting.

De persoonsgegevens die zijn verstrekt tijdens het intake gesprek en de rapportage van de behandelingen worden digitaal beveiligd bewaard. Jussage houdt deze gegevens nog 2 jaar na de laatste afspraak in archief, waarna ze worden verwijderd. Tevens worden van elke cliënt alle gegevens die worden ingevuld bij de boeking opgeslagen in een database bestand van de website, zodat we contact met u kunnen opnemen. Dit bestand is alleen in te zien door de eigenaar van Jussage.

De gegevens voor de toekomstige nieuwsbrief blijven bewaard zolang u ingeschreven staat, zodra u zich uitschrijft worden binnen een maand uw gegevens verwijderd.

U heeft altijd recht op inzage, rectificatie en/of wissen/verwijderen van uw gegevens en ook om tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken. Neem hiervoor contact op met Jussage.

U heeft het recht op overdracht van uw gegevens en op het intrekken van de toestemming voor het verwerken van uw gegevens. Neem hiervoor contact op met Jussage.

Jussage gaat heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Mocht u echter merken dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan direct contact met mij op.

U kunt mijn website bezoeken zonder mee te delen wie u bent of mij informatie te verschaffen.

Deze website houdt alleen door middel van Google analytics het aantal bezoekers bij en via welke weg deze bezoekers op de website terecht komen.

Bij online boeken en aanmelden worden voornaam, achternaam, e-mail adres en telefoonnummer gevraagd. Deze worden opgeslagen in een account/klantenkaart in het boekingssysteem. De gegevens worden later eventueel aangevuld in de klantenkaart.

In het boekingssysteem wordt de historie met betrekking tot afspraken, behandelingen, persoonlijke gegevens bijgehouden en gearchiveerd. Na het intakegesprek en/of bij het aanmelden voor de nieuwsbrief wordt uw naam en e-mailadres opgeslagen in een database bestand van de website. Dit bestand is alleen in te zien door de eigenaar van Jussage.

WEBWINKEL SOFTWARE.

WooCommerce

Mijn webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

WooCommerce

behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

WooCommerce

Mijn webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, ik heb voor mijn webhosting gekozen voor Bureau Daan.

Persoonsgegevens die u ten behoeve van mijn dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld.  Bureau Daan heeft toegang tot uw gegevens om mij (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Bureau Daan is op basis van de overeenkomst die ik met hen heb gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

WooCommerce

Mijn webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, ik host mijn webwinkel op een server in eigen beheer. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

WEBHOSTING

Bureau Daan

Ik neem webhosting- en e-maildiensten af van Bureau Daan. Bureau Daan verwerkt persoonsgegevens namens mij en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Bureau Daan heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Bureau Daan is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-MAIL EN MAILINGLIJSTEN

Gmail

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

PAYMENT PROCESSORS

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in mijn webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Zettle

Voor het afhandelen van de betalingen in mijn praktijk maak ik gebruik van het platform van Zettle. Zettle verwerkt uw contactinformatie en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Zettle heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beschermen. Zettle behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde
waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Zettle’s
dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Zettle bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is
toegestaan.

BEOORDELINGEN

Wij verzamelen reviews via de website. Als u een review achterlaat via Jussage.nl dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. Zodat wij de review op de website kunnen plaatsen.

In sommige gevallen kan Jussage contact met u opnemen om een toelichting op uw review te vragen. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam op de website.

VERZENDEN EN LOGISTIEK

PostNL

Als u een bestelling bij mij plaatst is het mijn taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

FACTURATIE EN BOEKHOUDEN

WooCommerce / Basecone

Voor het bijhouden van mijn administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van WooCommerce / Basecone. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. WooCommerce / Basecone is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. WooCommerce / Basecone gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

EXTERNE VERKOOPKANALEN

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Jussage op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cli ntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopie n van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Jussage. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopie van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

COOKIES

De websites gebruikt cookies.

Jussage gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Jussage
Hermanawei 1
9047JA Minnertsga
Nederland
T +31(0)614 703 570
E info@jussage.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

Justin Berends